fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van KVD Architectuur BV. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze algemene voorwaarden en betwistingen worden voor een Belgische rechtbank behandeld. Bij de ondertekening buiten het bureau heeft de klant een herroepingsrecht gedurende 14 dagen, dat ons schriftelijk via aangetekende zending moet bereiken.

1. Identiteit van de Architect

Naam: KVD Architectuur BV

Juridische vorm: Besloten Vennootschap

Adres van het bureau: Tony Bergmannstraat 21, 2650 Edegem

Telefoon: 0493 74 07 44

E-mail: info@kvdarchitectuur.be

Website: www.kvdarchitectuur.be

Ondernemingsnummer: BE0800.935.136

Professionele titels: Architect en Interieurarchitect

Land van toekenning van de titel: België

Beroepsorganisatie: Orde van Architecten, Provincie Antwerpen

2. Ereloon van de Architect

2.1. Bepaling van het ereloon

Het ereloon van de Architect wordt volgens de forfaitair ingeschatte tijdsduur van de opdracht en een eenheidskost bepaald.

2.1. Vergoeding van bijkomende prestaties

Bijkomende prestaties worden op basis van de reële tijdsbesteding aangerekend aan een bijkomend ereloon van 85 euro per uur exclusief BTW. Deze bijkomende prestaties maken deel uit van een voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst.

2.3. Vergoeding van andere kosten

Volgende kosten worden afzonderlijk aangerekend:

  • Printkosten van presentatiebundels en plannen: De kosten van het copy center worden integraal doorgerekend.
  • Kilometervergoeding: 0,50 euro per kilometer exclusief BTW.

2.4. Betaaltermijn en voorwaarden

Alle bedragen aan KVD Architectuur BV verschuldigd zijn uitsluitend betaalbaar door middel van storting op het IBAN rekeningnummer  binnen de 14 werkdagen. Elke betwisting over een factuur moet binnen de 8 dagen schriftelijk en aangetekend aan KVD Architectuur BV betekend worden.

Ieder bedrag dat niet betaald is binnen de 14 werkdagen brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op aan de wettelijke intrest, verhoogd met 3% en vermeerderd met een forfaitaire verhoging van 10% van het nog verschuldigde saldo van de factuur, met een minimum van 75 EUR. Daarbij worden mogelijke inningskosten (inningskantoor, deurwaarder, advocaat) aangerekend.

3. Verzekering van de Architect

De Architect heeft een verzekering onderschreven die zijn volledige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid waarborgt, inclusief de tienjarige aansprakelijkheid zoals vastgelegd in de artikelen 1792/2270 BW, tenzij het gaat om een project van woningbouw en het verzekeringsattest anders bepaalt. Deze polis is geldig afgesloten bij de maatschappij Protect nv, Jetse Steenweg 221 te 1080 Brussel (info@protect.be) onder polisnummer 00/R.14785.  De polis voorziet gewaarborgde kapitalen van 500.000 euro en een geografische dekking in België.

4. Aansprakelijkheid van de Architect

De overeenkomst is een middelenverbintenis waarbij de Architect zijn opdracht vervult door tijdig de nodige prestaties te leveren die zich opdringen door de aard en de belangrijkheid van de constructieve uitvoeringen.

De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van de Architect zijn bepaald door de van kracht zijnde wetten. 

5. Intellectuele eigendomsrechten

Niettegenstaande de betaling van ereloon, behoudt de Architect alle intellectuele eigendomsrechten op plannen, studies, ontwerpen en het werk. Hij heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie. De Architect heeft het uitsluitende recht op bekendmaking.

6. Einde en verbreking van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt met de betaling van het saldo van het verschuldigde ereloon. De overeenkomst eindigt ook met het overlijden van de Architect of met de vereffening van zijn eenmanszaak. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe aan de erfgenamen of rechtsopvolgers het ereloon voor de gerealiseerde studies te betalen.

Beide Partijen kunnen in onderling akkoord de overeenkomst beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging door de Opdrachtgever betaalt deze aan de Architect het ereloon van de geleverde prestaties en een schadevergoeding die 20% van het resterende verschuldigde ereloon bedraagt.

7. Behandelen van conflicten

Behalve in geval van hoogdringendheid, zullen de Partijen zich onthouden elkaar te dagvaarden zonder een voorafgaande ingebrekestelling te hebben verricht.

De Partijen zullen een conflict met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, minnelijk pogen op te lossen, al dan niet met de hulp van derde personen.

De rechtbanken van België zijn bevoegd om de geschillen tussen Partijen te beslechten.

De nietigheid van een deel van de overeenkomst leidt niet op zich tot de nietigheid van het geheel van de overeenkomst.

8. Herroepingsrecht

De Opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst getekend buiten de kantoren van de Architect binnen de 15 dagen te herroepen.